Dne 23. ledna 2020 proběhla v Sokolově pracovní schůzka projektových partnerů. Tématem schůzky byla „Podpora mediální kompetence ve vzdělávání“. Detailně byly projednány následující 2 problematiky: koncepce nových učebních a výukových metod a kvalifikační koncept pro učitele.

Partneři se shodli na tom, že výuka má obsahovat vždy vhodnou kombinaci metod. Ne vždy je potřeba přikládat velkou váhu digitální technice. Sám učitel by měl dokázat stanovat cíl, kterého chce dosáhnout, a podle něj volit vhodné metody. Kromě toho, že učitel musí mít znalosti teorie, musí také dokázat s žáky vhodně komunikovat, volit přiměřená praktická cvičení s ohledem na potřeby a dovednosti svých žáků. Digitalizace je pouze podpůrný prostředek, který nedokáže plně zastoupit roli učitele, může pouze zefektivnit výuku a motivovat žáky k práci s různými materiály. Učitelé potřebují mít technické znalosti, umět s technickým vybavením učeben zacházet a vhodně jej využívat s ohledem na to, koho a co vyučují. Digitalizace napříč předměty se tedy může lišit. Učitel je průvodce, který definuje problém a poskytuje žákům návod, jak se s ním vypořádat. Vedle digitálních kompetencí je tedy nutné přikládat stejný význam sociálním kompetencím a kritickému myšlení.

Mgr. Věra Novotná

Menu